bla nbla

bla nbla

agafg errgf ert wert wert werter

– Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

– Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

  • Местно занаятчийство:

–  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

  • Производствени дейности;
  • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;

– Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;

– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.

No Comments

Post A Comment