Извършвате ли превод на уеб-страници?

За част от нашите клиенти извършваме превод на уеб-страници. Преди да започнем работа се консултираме с нашите клиенти, за да им предложим най-доброто решение, отговарящо на техните нужди. Например в дигиталния свят локализацията на текст е по-удачното решение, отколкото директния превод на текст.

От кои и на кои езици извършвате преводи?

Извършваме преводи от и на над 15 най-често използвани езика от нашите клиенти, както и превеждаме комбинации от два чужди на българския езици. За езиците на и от които превеждаме, моля вижте ТУК . Ако имат специално изискване или Ви е необходим превод от или на някой рядък език, моля обърнете се към нас – ще направим всичко възможно, за да отговорим на изискването Ви.

Предлагате ли спешни или експресни преводи?

За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, ние сме в състояние да изпълним експресни преводи на документи, включително и извършваме услуги през съботните и неделните дни.

Моля, свържете се с нас като попълните изрично срока, в който Ви е необходим превода и изпратите формата за запитване  или се свържете с нас на телефон 0889 235 855.

Какъв вид файлове можете да превеждате?

Можем да работим с различни видове файлове. Предпочитаме файлове, създадени в текстова програма, но работим с файлове като: PDF, Word, Excel, XMLl, HTML, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и др.

Кои документи са публични и кои са с частен характер?

Публичните документи са издадени от органите на съдебната система, от нотариусите, от органите на изпълнителната власт при упражняване на съответните им правомощия и при спазване на изискванията за форма. Например: съдебни решения; нотариални актове; свидетелство за съдимост; документи по гражданското състояние (акт за раждане, удостоверение за брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за идентичност на имената, акт за смърт ; дипломи за средно и висше образование и приложенията към дипломите; академични справки, уверения от ВУЗ, медицинско свидетелство и др.

Документи от частен характер се създават от частни, физически или юридически лица и съдържат данни и сведения относно тяхната дейност или друго тяхно волеизявление. Например: пълномощно; декларация; различни видове фирмени документи и др. Нотариално завереният частен документ не придобива публичен характер.

Използвате ли софтуер за извършване на преводите?

Предлагаме извършването на писмени преводи с помощта на софтуер за компютърно подпомагане на процеса на превода. В зависимост от изискванията на проекта, ще направим оценка на нивото и вида на документа, както и на ползването на превод от преводач, на превод със софтуер или комбинация от двата метода.

Колко струва извършването на превод?

Цената за писмен превод се определя въз основа на стандартна страница от 1800 знака, изчислени посредством функцията “Word Count: Characters with spaces” (значите заедно с паузите). След завършване на писмения превод, общият брой на страниците се умножава по цената за съответната поръчка (съобразно езиковата група, бързината на поръчката, вида на текста, общия обем и др.)

 

    – При поръчки с по-голям обем, както и за редовни клиенти на фирмата ни, предлагаме специални отстъпки в цената.

    – Устният превод се таксува на база изработено време, като минимално таксуваното време е един астрономически час.

    – Цената за легализация се определя в зависимост от бързината на предоставяне на избраната от вас поръчка и нормативно определените държавни такси.

 

За да получите точна информация относно цената на превода, съобразена с вида на езиковата група, срока на изпълнение на услугата и съдържанието на изходящия текст, моля попълнете приложената по-долу форма за запитване или заявка.

Как се заплаща за извършен превод?

Заплащането на извършен от нас превод става по банков път въз основа на издадена от нас фактура или чрез наложен платеж при доставка на преведения документ.

Какво е работното Ви време?

Работим с обичайното време на фирмите от преводаческия сектор: от 9:00 до 18:00 от понеделник до петък.

В практиката ни много често сме изпълнявали преводачески услуги и извън посочените часове, включително в събота и неделя с цел да осигурим необходимия превод на документи за нашите клиенти, така че те да са в състояние да постигнат пазарните си или лични цели.

Как мога да се свържа с Вас

Връзката с нас може да се осъществи чрез попълване и изпращане на формата за запитване, след което човек от нашия екип ще се свърже с Вас или директно можете да ни потърсите на телефон 0889 235 855 или 0886 658400.

Попълних формата и изпратих запитване, какво се случва след това?

След като сте попълнили формата за запитване, прикачили сте файловете, които искате да бъдат преведени и сте ги изпратили успешно, ние разглеждаме запиването Ви и определен човек от екипа ни Ви връща отговор с конкретни срок на изпълнение на превода и цена или предложение, които да обсъдим. Нашият отговор и предложение не Ви задължава да ни възложите поръчката.

Как се гарантира, че документите, които изпращам за превод, ще се третират конфиденциално?

Всички преводачи, редактори и сътрудници на фирмата подписват декларация, с която се задължават да спазват стриктни изисквания за конфиденциалност и неразпространение на информацията, станала им известна при или по повод извършване на преводи или предоставяне на други услуги.

Как мога да предоставя документите или файловете, които искам да бъдат преведени?

Можете да сканирате файловете, да ги прикачите към формата за запитване и да ни ги изпратите чрез и-мейл.

Документите, които бихте искали да бъдат заверени в Министерство на външните работи или в Националния център за документация и информация към Министерството на образованието и науката или в Министерството от правосъдието трябва да ни бъдат предоставени в оригинал. Това може да се стане лично на някои от нашите адреси или чрез куриер.

Бих желал/а да се присъединя към екипа преводачи на фирмата. Как мога да се свържа с Вас?

Ако проявявате интерес да се присъедините към екипа ни от преводачи, моля изпратете Ваша автобиография, в която посочите: работните езици; нивото на компетентност и институцията, издала документа за владеене на езика/езиците; преводаческия Ви опит като посочите, например: брой преведени страници, брой часове при устен превод и др.; сферата/сферите на превод. Автобиографията и други документи, моля изпратете на и-мейл: info@prevodi-sunny.eu или sunnyhome22@abv.bg, или се свържете с нас на телефон 0889235855.

Как се проверява нивото на владеене на език от кандидат преводач и как става приемането му/й в екипа на фирмата?

За да се присъедините към екипа преводачи на фирмата ни, следва да отговаряте на изискванията: владеене на езика, ниво C2 съгласно ОЕЕР, поне 2 години опит като преводач или извършен превод на 5 000 стандартни страници. Кандидат преводачите ще бъдат помолени да представят превод на текста от и на чуждия език, който владеят. Преводът ще бъде одобрен от някои от нашите дългогодишни преводачи. Ако желаете да се развивате като преводач и да се присъедините към нашия екип, моля свържете се с нас на и-мейл: info@prevodi-sunny.eu или sunnyhome22@abv.bg или телефон 0889235855 и изпратете Ваши данни.

Разполагам с документи, които са преведени преди време, но не мисля, че качеството им е добро. Можете ли да извършите допълнителна проверка и корекция?

Да, извършваме редактиране и коригиране на вече преведени документи, включително художествата литература и специализирани текстове, курсови и дипломни работи, научни трудове, рекламни материали и др. За извършването на услугата е необходимо да ни предоставите оригиналния текст заедно с превода му (ако има такъв), както и да уточните Вашите изисквания, като ги съобразим с нашите стандарти и практика.

Извършвате ли преводи на документи по гражданско състояние като: удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане или бизнес картички и други лични документи?

През м. юни 2016 г. Европейският парламент прие Регламент, целящ намаляване на разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят документи, издадени от органите на една държава членка, пред органите на друга държава членка. Регламентът въвежда система за освобождаване от задължение за легализиране или поставяне на апостил върху документите, с което се удостоверява тяхната автентичност. В резултат от влизането в сила на Регламента, официалните документи (например удостоверенията за раждане, брак и липса на съдебно минало), издадени в държава от Съюза, трябва да бъдат приемани като автентични в останалите държави членки, без да е необходимо да имат печат за автентичност (апостил). Регламентът премахва и задължението за гражданите да представят във всички случаи заверено копие и заверен превод на своите официални документи. За да се избегне нуждата от такъв превод, гражданите могат също да използват многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода.

Регламентът се отнася до официалните документи, с които се удостоверяват следните факти: раждане; че лицето е живо; смърт; име; брак, включително брачната дееспособност и семейното положение; развод, законна раздяла или унищожаване на брака; регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство; прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство; произход; осиновяване; постоянен адрес и/или място на пребиваване; националност; липса на съдебно минало; правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

С регламента се въвеждат многоезични стандартни удостоверения за улеснение на превода на официални документи, отнасящи се до следните факти: раждане; това, че лицето е живо; смърт; брак (включително брачната дееспособност и семейното положение); регистрирано партньорство (включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство); постоянен адрес и/или място на пребиваване; липса на съдебно минало.

В срок от две години и половина от влизането в сила на регламента или до края на 2018 г. държавите членки трябва да приемат всички мерки, необходими за безпроблемното прилагане на Регламента след изтичането на този срок.

За да получите точна информация относно цената на превода, съобразена с вида на езиковата група, вида на превода, който ви е необходим или цена на други услуги, които предлагаме, моля попълнете приложената по-долу форма за запитване или заявка или се обадете на телефон: 0889235088 или 0886658400.

Посетете ни

Моля, предварително уговорете среща!

Адреси в София:

бул. „Витоша“ 4;   ул. „Едисон“ 15;   ул. „Пиер Дегейтър“ № 9

Изпратете ни съобщение

Пишете ни по-долу или на е-мейл info@prevodi-sunny.eu
Ще Ви отговорим бързо.
Полетата маркирани с * са задължителни.

Прикачи файл

Копие се изпраща aвтоматично на посочения е-мейл за Ваша референция. Ако не е в папка Входящи, моля, проверете Spam/Junk папка и „whitelist“/ „Safelist“ нaшия е-мейл.

обадете ни се по телефона

Най-бързата и лесна, ефективна и приятна връзка!
Позвънете на 0889 235855
от понеделник до петък, 9:00 – 18:00 ч.